Made Devi Ranita Ningtara (Devi)

Made Devi Ranita Ningtara

@R_AninJKT48 @C_ArielJKT48 Kak Anin aja deh yang kasih tau, wahai sepuh team T

Share

Follow me