Made Devi Ranita Ningtara (Devi)

Made Devi Ranita Ningtara

@C_ArielJKT48 Larilah sanguin, tidak baik jika hanya diam saja bukankah kau suka? ~

Share

Follow me